VTO 礼品卡

使用比特币、莱特币、门罗币或超过200种其他加密货币之一购买VTO礼品卡。支付后,您将立即通过电子邮件收到兑换码。

选择地区

说明:

有效性:

用于充值的电话号码
check icon 即时, 私密, 安全
check icon 電子郵件傳送

Vietnam Trip Online(VTO)是一家著名的在线旅行社,致力于在越南提供卓越的旅游体验。他们在全国范围内提供大量的旅游和旅行,包括为当地人和游客提供冒险之旅和非主流的体验。

VTO除了提供从越南主要城市出发的短途旅游外,还提供全面的多站旅游。他们在网上以及在越南、老挝和泰国的预订处都有经营。

对加密货币持有者来说是个好消息--你可以用加密货币购买Vietnam Trip Online礼品卡,包括比特币或其他替代币--非常适合与这家信誉良好的旅游运营商和机构一起探索越南。

如何兑换VTO的礼品卡?

要赎回你的VTO礼品卡,请遵循以下步骤:

  1. 联系VTO或访问他们的一个旅行社。
  2. 浏览他们的旅游套餐和服务,选择最适合你的套餐。
  3. 在促销时,提供礼品卡代码。
  4. 礼品卡的价值将从你的购买中扣除,你就可以完成交易了。

你可以用VTO礼品卡买什么?

使用VTO礼品卡,你可以预订他们网站上的任何旅游套餐或服务。这包括旅游、住宿、交通,以及更多。请访问VTO,了解其广泛的旅游产品。

VTO礼品卡何时到期?

VTO没有列出他们的礼品卡的到期时间,所以一定要查看礼品卡的附加条款。你也可以在网上联系他们,或到他们的一个旅游办事处询问工作人员。

1. Visit directly at the VTO office to redeem the e-voucher.
2. The expiry date of the e-voucher is displayed on the e-voucher
3. E-voucher is applicable at all VTO’s business locations including Hochiminh city, Thailand, Cambodia
4. E-vouchers can be combined with all other promotions like points accumulation, and discounts.
5. Applicable for all days of the week, holidays and New Year.
6. The e-voucher will not be refunded and cannot be exchanged for cash.
7. Both Wogi and VTO are not responsible in case the e-voucher is stolen, or expired, and there is no obligation to replace or compensate the owner of the e-voucher.
8. VTO reserves the right to refuse to receive an e-voucher if it is deemed to be fake or expired.
9. Please see more information at VTO's website: https://www.vietnamtriponline.com/

 

Điều kiện sử dụng:
1. Đến trực tiếp tại văn phòng của VTO để sử dụng voucher
2. Ngày hết hạn của voucher được thể hiện phía trên
3. Voucher này được áp dụng tại các văn phòng của VTO bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Lan, Campuchia.
4. Voucher này có thể được tính chung vào các khuyến mãi như cộng điểm, giảm giá
5. Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần, ngày lễ và Năm mới
6. Voucher không được hoàn tiền và không quy đổi thành tiền mặt
7. Wogi và VTO sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp voucher bị đánh cắp, hết hạn, và không có nghĩa vụ đổi hay đền bù cho người đổi voucher
8. VTO có toàn quyền từ chối nhận voucher giả hoặc đã qua sử dụng
9. Vui lòng xem thêm thông tin tại website của VTO: https://www.vietnamtriponline.com/